Povinné informace

1. Název : Obec Malenovice

2. Princip fungování: obec provozuje svoji činnost za podmínek
stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích v platném znění) a v
souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními
orgány k jejich provedení

Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy - obec spravuje
své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem
a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území státní správu ve
věcech, jejichž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce, působnost v těchto
věcech je přenesenou působností obce

 

3. Organizační struktura

- Obecní úřad Malenovice

- Zastupitelstvo obce

- Výbory a komise

4. Kontaktní spojení :

4.1. Kontaktní poštovní adresa - Obecní úřad
Malenovice, Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Obecní úřad Malenovice,
Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

4.3. Úřední hodiny

- pondělí 8-12 a 13-16:30

- středa 8-12 a 13-16:30

4.4. Telefonní čísla - 558 677 877, 558 678 533

4.5. Adresa internetové stránky : www.malenovice.eu

4.6. Další elektronická adresa :
4.8. Identifikátor datové schránky : k77ay9j


5. Případné platby je možné poukázat na účet:

107-6963890277/0100 - KB, a.s. pobočka Frýdlant nad Ostravicí

1731993389/0800 Česká spořitelna, a.s. - pobočka Frýdlant nad Ostravicí

6. : 00576964

7. DIČ : CZ00576964

8. Dokumenty :

8.1. Seznamy hlavních dokumentů  - Samospráva

8.2. Rozpočet

8.3. Úřední deska

Úřední deska (listinná podoba) se nachází vedle vstupu do budovy Obecního
úřadu Malenovice, Malenovice č. 85. Na elektronické úřední desce je
zveřejňován obsah úřední desky Obecního úřadu Malenovice podle § 26 zákona
č. 500/2004 Sb. - správní řád ve znění pozdějších předpisů. Veškeré
dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona musí být zveřejněny jak na
fyzické, tak na internetové úřední desce ve stejném časovém období

9. Nejdůležitější dokumenty :

- Zastupitelstvo obce

- Obecně závazné vyhlášky

- Územní plán

10. Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva

- Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

11. Nejdůležitější používané předpisy - do těchto i jiných právních
předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek je možné
nahlédnout na Obecním úřadě v Malenovicích a to v úřední hodiny

12. Rozsudky

- Výdaje na soudy

13. Informace o zpracování osobních údajů

14. Rejstříky

- Živnostenský rejstřík

- Obchodní rejstřík

- ARES - administrativní registr ekonomických subjektů

- Střet zájmů - registr oznámení

- Registr zdravotnických zařízení

- Ostatní registry a rejstříky státní správy

- Koncepční dokumenty Moravskoslezského kraje

 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.

27. května 2020, 09:43

 

 

 

Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - MALE672/2019

22. srpna 2019, 08:33

 

 

 

Zpráva obce Malenovice za rok 2018

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.02.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. února 2019, 10:17

 

 

 

Zpráva Obce Malenovice za rok 2017 - podle Zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.01.2018

Svěšeno:

10.01.2019

10. ledna 2018, 08:26