Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.07.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. července 2016, 08:19

 

 

 

Územní plán Malenovice - Právní stav po vydání změny č.2

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.05.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. května 2016, 09:21

 

 

 

Změna č. 2 územního plánu Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

11.04.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

11. dubna 2016, 08:54 | O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Změny č. 2 územního plánu Malenovice – opatření obecné povahy“
dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Malenovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Malenovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 07. 04. 2016 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Malenovice Změna č. 2 územního plánu Malenovice, která nabyla účinnosti dne 26. 04. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Obecní úřad Malenovice, Malenovice 85, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
• Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Malenovice, Malenovice 85, 739 11

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.01.2016

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

22. ledna 2016, 09:44

 

 

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.10.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

13. října 2015, 09:09

 

 

 

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. března 2015, 09:50

 

 

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obce Malenovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.01.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

5. ledna 2015, 08:41

 

 

 

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.08.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech,
u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

 

 

 

Strana výpisu

6

 

Další informace

Archiv úřední desky