Upozornění k zaplacení místního poplatku za odpady

20. května 2020, 11:37

Obecní úřad Malenovice, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  příslušný k jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání v obci Malenovice, touto cestou upozorňuje na splatnost poplatku, která byla pro občany s trvalým pobytem v obci 31. 3. 2020.

 

Dle zákona upravujícího správu daní a poplatků č.280/2009 Sb., daňový řád, není povinností správce poplatku posílat neplatícímu poplatníkovi výzvu k zaplacení v náhradním termínu. Řádné a včasné placení poplatků si proto musí každý z poplatníků hlídat sám.

 

V případě prodlení může obecní úřad dle platné vyhlášky zvýšit poplatek platebním výměrem na trojnásobek. K případné exekuci postačí zaslání platebního výměru.

 

Roční sazba poplatku u fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt činí 450 za osobu. Ti, kteří tak dosud neučinili, mohou poplatek uhradit bezhotovostně na číslo účtu 107-6963890277/0100 ( variabilní symbol číslo popisné a do poznámky je třeba uvést příjmení a počet osob), nebo osobně na obecním úřadu.

 

Dále upozorňujeme, že termín úhrady poplatku za odpady pro majitele rekreačních objektů je do 30. 6. 2020, přičemž sazba tohoto poplatku činí 500 za objekt.